Реєстрація сортів рослин в Європейському Союзі


Реєстрація сортів рослин в Європейському Союзі здійснюється відомством Європейського Союзу з прав на різновиди рослин (CPVO) відповідно до Регламенту Ради ЄС № 2100/94 від 27 липня 1994 «Про права на сорти рослин» і базується на основних принципах Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин.

Об'єктом майнових прав на сорти рослин у Європейському Союзі вважаються сорти всіх ботанічних родів і видів, включаючи, серед іншого, гібриди між родами або видами. Сортом вважається група рослин в рамках одного нижчого ботанічного таксона, причому ця група, незалежно від того, чи повністю виконані умови надання права на сорт рослин, може:

 • визначатися ступенем прояву ознак, які є результатом життєдіяльності даного генотипу або комбінації генотипів;
 • відрізнятися від будь-якої іншої групи рослин за ступенем прояву хоча б однієї із зазначених ознак;
 • розглядатися як одиниця стосовно придатності для розмноження цілих рослин у незмінному вигляді.

Група рослин складається з цілих рослин або частин рослин, якщо такі частини здатні давати цілі рослини, які у подальшому називаються компонентами сорту.

Патент засвідчує виключне право інтелектуальної власності на сорти рослин в Європейському Союзі. Зазначене право надається сортам, які відповідають наступним ознакам:

 • відмінність;
 • однорідність;
 • стабільність;
 • новизна.

Крім того, сорту рослин необхідно присвоїти назву.

Сорт вважається відмінним, якщо він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, існування якого є загальновідомим на дату подання заявки.

Сорт вважається однорідним, якщо прояв його окремих ознак залишається незмінним під час його розмноження.

Сорт вважається стабільним, якщо прояв його ознак не змінюється після його неодноразового розмноження.

Сорт вважається новим, якщо на дату подання заявки не відбувався продаж або передавання іншим чином компонентів сорту, насіннєвого або будь-якого іншого вирощеного матеріалу сорту іншим особам:

 • раніше, ніж за рік до зазначеної дати - на території Європейського Союзу;
 • раніше, ніж за чотири роки або, у випадку дерев або виноградної лози, раніше, ніж за шість років до зазначеної дати – за межами території Європейського Союзу.

Для подання заявки на видачу патенту на сорт рослин в Європейському Союзі необхідно надати наступні документи:

 • заяву на реєстрацію сорту рослин, яка містить загальну інформацію про сорт, назву ботанічного таксона, а також інформацію про селекціонера(ів), заявника(ів), представника тощо;
 • документ, що підтверджує, яким чином право на одержання патенту на сорт рослин Європейського Союзу перейшло до заявника, якщо заявник не є селекціонером або він є не єдиним селекціонером;
 • технічну анкету, яка містить детальну інформацію про ознаки сорту, спосіб розмноження сорту, показники відмінності сорту від аналогічного сорту(ів), особливі умови вирощування сорту, переважне використання сорту, схему селекції, посадковий матеріал, необхідний для експертизи, географічне походження сорту тощо;
 • інформацію стосовно будь-яких інших заявок, поданих щодо даного сорту;
 • запропоновану заявником назву сорту;
 • довіреність із зазначенням представника, яка повинна бути підписана заявником, а також завірена нотаріально та легалізована;
 • фотографії рослини і її органів із зазначенням основних ознак сорту;
 • документ, що підтверджує сплату офіційного збору.

Конвенційний пріоритет щодо попередньої заявки може бути заявлений протягом 12 місяців з моменту подання більш ранньої заявки. У разі заявлення конвенційного пріоритету завірена копія пріоритетною заявки повинна бути надіслана до CPVO протягом 3 місяців з моменту подання заявки у Європейський Союз.

Заявники, які не проживають або не мають представництва на території Європейського Союзу, можуть подати заявку на одержання патенту на сорт рослин в Європейському Союзі тільки через представника, зареєстрованого на території Європейського союзу.

Експертиза заявки на сорт рослин складається з:

 • формальної експертизи;
 • експертизи по суті;
 • технічної експертизи.

Під час формальної експертизи відомство Європейського Союзу з прав на різновиди рослин перевіряє наявність усіх необхідних документів, вказаних вище, і їх відповідність формальним вимогам.

Експертиза по суті включає перевірку того, чи може сорт бути об'єктом права на сорт рослин Європейського Союзу і чи може йому надаватися правова охорона, чи є сорт новим, чи має заявник право на подання заявки. Відомство також перевіряє, чи є прийнятною запропонована назва сорту. Якщо сорт відповідає всім вимогам експертизи по суті, то проводиться технічна експертиза відповідним компетентним органом, щонайменше у одній з держав-членів, які є відповідальними за проведення технічної експертизи сорту рослин. Під час технічної експертизи в експертних органах відбувається вирощування сорту, і також проводяться всі необхідні дослідження, в результаті яких здійснюється перевірка відповідності вимогам відмінності, однорідності і стабільності.

Технічна експертиза зазвичай проводиться протягом 2-3 вегетаційних періодів, і в разі, якщо сорт відповідає вимогам патентоспроможності, CPVO видає патент, який підтверджує право на сорт рослин Європейського Союзу.

Термін дії права на сорт рослин в Європейському Союзі триває до кінця 25 календарного року або, у випадку сортів винограду і деревних порід - до кінця 30 календарного року за умови сплати щорічних зборів за підтримання чинності патенту. Даний термін відраховується від року, наступного за роком видачі патенту на сорт, що охороняється. Перший річний внесок сплачується протягом 60 днів від дати видачі патенту.

Права, що випливають з патенту на сорт рослин, які включають дозвіл на використання даного сорту на території Європейського Союзу, мають єдину дію на території всього Європейського Союзу і можуть бути надані, передані або припинені на вищевказаній території не інакше, як на єдиній основі.