МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ ISO 9001 CERTIFIED


Детальніше про винаходи в Україні
Що таке винахід?


Умови патентоспроможності винаходу

Необхідний мінімум документів

Етапи патентування винаходівОтримання патенту в Україні. Винахід - нове технічне рішення задачі, яке має істотні відмінності в будь-якій галузі економіки, соціального розвитку, культури, науки, техніки, оборони, і дає позитивний ефект.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», винахід - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій галузі технології.


Умови патентоспроможності винаходу

Патентоспроможність - сукупність властивостей технічного рішення, без яких воно не може бути визнано винаходом на основі чинного законодавства.

Винахід - технічне рішення, яке характеризується новизною, практичною застосовністю, корисністю для господарської діяльності. Щоб бути визнаним винаходом, це рішення також повинне мати винахідницький рівень, тобто не бути очевидним, виходячи з поточного рівня знань фахівців.


Інформація та документи, які необхідні для подання заявки на отримання патенту на винахід

1. Матеріали, що розкривають суть винаходу чи корисної моделі (описи, схеми, формули та креслення).

2. Дані про заявника(ів):

- П.І.Б., адреса(и) для приватної особи;
- найменування та юридична адреса для підприємства.

3. Дані про автора(ів):

- П.І.Б., адреса(и).

4. Дані щодо пріоритетної заявки: дата, номер і країна подання або її завірена копія (при заявленні пріоритету відповідно до Паризької Конвенції).

5. Довіреність, підписана заявником / скріплена печаткою для юридичної особи (може бути надана протягом 2 місяців з дати подання заявки).


Етапи патентування винаходу

Патент - це охоронний документ:

- видається Патентним Відомством країни на певний строк;

- засвідчує авторство і виключне право на винахід; і

- наділяє патентовласника правом власності на винахід.

Патентування – це процедура отримання патенту, яку умовно можна розділити на кілька основних етапів:


1. Проведення патентного дослідження.

Необхідність проведення попереднього патентного дослідження обумовлена 2-ма причинами:

- обов'язковість відповідності винаходу одній з умов патентоздатності винаходів - "світовій новизні" і, відповідно, необхідністю встановити, що винахід, який заявляється, дійсно є новим;

- вимогою Патентного Відомства про обов'язковість включення посилань на прототип і аналог винаходу при складанні опису винаходу.

Процедура патентування повинна починатися з визначення рівня техніки шляхом вивчення існуючих аналогів і прототипів технічного рішення. На основі виявлених аналогів приймається рішення про доцільність патентування технічного рішення і формах його захисту (патент на винахід або патент на корисну модель).

2. Підготовка матеріалів (опису, формули, креслень, реферату).


Заява про видачу патенту на винахід обов'язково має містити: опис винаходу; формулу винаходу; креслення (якщо на них є посилання в описі) і реферат.

Опис винаходу повинен настільки повно і ясно розкривати суть винаходу, щоб його міг здійснити фахівець у цій галузі. Порядок складання та структура опису чітко регламентуються правилами Патентного Відомства.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, яка повинна коротко і одночасно ясно відображати суть винаходу. Тому непрофесійно складена формула винаходу є безкоштовним розкриттям інформації про технічне рішення.


3. Оформлення та подання заявки.

Оформлення та подання заявки проводиться протягом 1-3 робочих днів після отримання замовлення, яке містить всі необхідні матеріали.

Після подання заявки протягом 1-3 робочих днів замовник отримує копії поданих матеріалів з відміткою відомства про отримання матеріалів заявки.
Збір за подання заявки може бути сплачений протягом 2 місяців з дати подання. У разі несплати мита заявка вважається відкликаною.

Після сплати мита за подання заявки Патентне Відомство видає Повідомлення, яке підтверджує, що заявка прийнята на розгляд, із зазначенням дати подання заявки і її реєстраційного номера.


4. Формальна експертиза заявки.

Після отримання Повідомлення заявка проходить формальну експертизу, яка може тривати від 2 до 6 місяців. В ході проведення формальної експертизи перевіряється наявність у заявці повного комплекту необхідних документів і правильність їх оформлення, а так само можливість надання правового захисту заявленому об'єкту.


У разі відповідності матеріалів заявки вимогам Патентного Відомства - заявнику надсилається повідомлення про позитивний результат формальної експертизи та можливість проведення експертизи по суті.


5. Експертиза заявки по суті.

Експертиза по суті проводиться Патентним Відомством тільки після отримання відповідного клопотання. Клопотання про проведення експертизи по суті може бути подано протягом 3 років з дати подання заявки і має супроводжуватися сплатою встановленого збору.

При проведенні експертизи по суті перевіряється формула і опис винаходу, а також всі надані документи, встановлюється відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність).

У ході проведення експертизи по суті Патентне Відомство має право направляти заявнику запити про надання додаткових матеріалів. Від своєчасності і повноти відповідей на запити Відомства залежить те, як швидко буде прийняте рішення про видачу патенту.

Експертиза по суті, як правило, завершується прийняттям рішення про видачу патенту.


6. Державна реєстрація та видача патенту.

Якщо винахід відповідає умовам патентоспроможності і Патентне відомство приймає рішення про видачу патенту, то державне мито за видачу і публікацію патенту потрібно сплатити протягом 3 місяців з дати отримання заявником цього рішення.


На підставі рішенні про видачу та документа про сплату встановленого мита здійснюється державна реєстрація патенту.

Після сплати необхідного мита - протягом 2-3 місяців видається патент.

Таким чином, процедура патентування винаходу може тривати від 2 до 6 років. Тривалість патентування щодо прискореної процедури становить від 6 до 12 місяців.

7. Підтримання чинності патенту (сплата щорічних зборів).

Правовий захист винаходу набувається після отримання патенту на винахід. Однак такий захист не є безстроковим. Термін дії патенту на винахід - 20 років і він дійсний лише за умови сплати щорічного мита за підтримання чинності патенту.