МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Детальніше про винаходи в Україні
Що таке винахід?


Етапи патентування винаходівОтримання патенту в Україні. Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Об’єктом винаходу може бути продукт, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Патент на винахід – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.

Патент має територіальну дію, тобто якщо він зареєстрований на території України, то його правова охорона буде поширюватися виключно на території України. Для отримання докладної інформації про процедуру патентування за кордоном перейдіть за посиланням.


Етапи патентування винаходу


1. Проведення патентного дослідження


Патентний пошук – це важливий етап патентування для попередньої перевірки відповідності заявленого об’єкта критеріям для отримання патенту з метою визначення новизни технічного рішення.

Найбільш доцільно починати процедуру патентування з дослідження рівня техніки об’єкта. Необхідність проведення зазначеного дослідження зумовлена такими чинниками.

Відповідно до патентного законодавства будь-якої з країн, на території якої необхідно захистити об’єкт, а також будь-яким міжнародним договорам у сфері інтелектуальної власності, що така країна підписала, правова охорона надається винаходу/корисній моделі, які відповідають умовам патентоздатності. За невідповідності хоча б одного з необхідних умов патентоздатності у видачі патенту на об’єкт буде відмовлено або, у разі проведення тільки формальної експертизи (у ході якої не визначають відповідність об’єкта, що заявляється умовам патентоздатності), патент з високою часткою ймовірності буде виданий, однак може бути анульованим третіми особами у разі зацікавленості останніх.

Таким чином, дослідження рівня техніки дозволять зробити попередні висновки про патентоздатність об’єкта і доцільність його подальшого патентування, формах його захисту (патент на винахід або патент на корисну модель), істотно знизивши фінансові ризики, пов’язані з веденням діловодства за заявкою, об’єкт якої не є патентоздатним.

Крім цього, виявлений у ході дослідження рівня техніки найближчий аналог (об’єкт, найбільш близький за сукупністю суттєвих ознак до об’єкта патентування) використовується під час складання тексту заявки. Зокрема, зазначений найближчий аналог:

  • розкривається у розділі опису «Рівень техніки» із зазначенням та обґрунтуванням причин, які перешкоджають за його використання отриманню очікуваного технічного результату, для чого необхідним є аналіз технічних властивостей зазначеного аналога, обґрунтованих сукупністю властивих йому істотних ознак;

  • а також використовується при складанні незалежного пункту (незалежних пунктів) формули об’єкта патентування, зокрема для поділу зазначеного пункту (пунктів) на обмежувальну і відмінну частини (частини, що описують суттєві ознаки об’єкта патентування, збігаються з суттєвими ознаками найближчого аналога і відмінні від них, відповідно).

Патентний пошук проводиться нашими фахівцями у базах даних патентних відомств України, Росії, США, а також Євразійського, Європейського патентних відомств, включаючи базу даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).


2. Оформлення і подача заявки


Оформлення і подача заявки здійснюється протягом 10-15 робочих днів після отримання інструкцій з усіма необхідними матеріалами (даними про автора і заявника, опис винаходу, формула, креслення, якщо на них є посилання в описі, і реферат).

Після подачі заявки протягом 1-3 робочих днів Замовник отримує копії поданих матеріалів з відміткою відомства про подачу матеріалів заявки.

3. Формальна експертиза заявки

Після подачі заявка проходить формальну експертизу, яка може тривати від 2 до 4 місяців. У ході проведення формальної експертизи перевіряється відповідність заявки формальним вимогам, а саме на наявність у заявці повного комплекту необхідних документів і правильність їх оформлення, а також можливість надання правового захисту заявленому об’єкту.

За відповідності матеріалів заявки вимогам Патентного відомства заявнику надсилається повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи.


4. Кваліфікаційна експертиза

Кваліфікаційна експертиза проводиться Патентним відомством тільки після отримання клопотання про її проведення та сплати відповідного збору. Клопотання про проведення експертизи по суті має бути поданим протягом 3 років від дати подання заявки.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

У ході проведення кваліфікаційної експертизи Патентне відомство може направляти заявнику запити про надання додаткових матеріалів. Від своєчасності і повноти відповідей на запити експертизи залежить те, як скоро рішення про видачу патенту буде прийняте.


5. Державна реєстрація та видача патенту


Якщо винахід відповідає умовам патентоздатності та Патентне відомство ухвалює рішення про видачу патенту, то мито за видачу та збір за публікацію патенту повинні бути сплачені протягом 3 місяців від дати одержання заявником цього рішення.

На підставі цього рішення і надання в Відомство клопотання і документів, що підтверджують сплату встановленого мита за видачу і збору за публікацію, здійснюється державна реєстрація патенту. Після чого протягом 1 місяця присвоюється номер патенту і публікуються відомості про його видачу. Оригінал патенту видається протягом 1-2 місяців після публікації.

Таким чином, процедура патентування винаходу в Україні може тривати від 3 до 5 років. Тривалість патентування за прискореною процедурою становить 1 рік.


6. Підтримка патенту в силі (сплата щорічних зборів)


Правовий захист винаходу настає з моменту отримання патенту на винахід. Однак, такий захист не є безстроковим. Термін дії патенту на винахід в Україні становить 20 років від дати подання заявки. Для підтримки патенту в силі необхідно сплачувати щорічні збори.