2. Які критерії патентоспроможності повинен мати об'єкт патентування?

Патентоспроможність - відповідність заявленого об'єкта інтелектуальної власності певним критеріям, встановленим законом. Критерії патентоспроможності застосовуються до таких об'єктів інтелектуальної власності: винахід, корисна модель і промисловий зразок.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і промислову придатність. Корисна модель повинна відповідати тільки двом умовам патентоспроможності - новизні та промисловій придатності. Винахід і корисна модель є новими, якщо вони не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету. Винахід і корисна модель визнаються промислово застосовними, якщо вони можуть бути використані в промисловості або в іншій сфері діяльності. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Умова патентоспроможності промислового зразка зазначена у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки». Згідно зі ст. 6 цього Закону, промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.


Повернутися до переліку питань